Beleidsthema's

Voorkomen van infecties

In het kader van de levenskwaliteit van de bewoner zetten we in op preventie van infecties. Een zo laag mogelijke infectie-incidentie kan bereikt worden als een effectief preventiebeleid goed wordt uitgevoerd. Dit vergt een gecoördineerde, multidisciplinaire aanpak. Deze aanpak gebeurt mede door de werkgroep zorgbeleid ondersteund door de interne preventieadviseur.

We zijn ervan overtuigd dat de overdracht van micro-organismen kan voorkomen worden door het steeds en onvoorwaardelijk toepassen van algemene voorzorgsmaatregelen: handhygiëne, persoonlijke hygiëne en hoest- en nieshygiëne. Daarnaast is het opvolgen van de richtlijnen voor het onderhoud, het vermijden van accidentele bloedcontacten, aandacht voor het vaccineren van personeel, bewoners, bezoekende (para)medici en vrijwilligers erg belangrijk.