Duurzaamheid

Maatschappelijke missie

Voor onze bewoners en hun mantelzorgers

Het bestaan en het handelen van WZC De Foyer richt zich tot ouderen met een zorgvraag. Deze zorgvraag heeft een ruimere setting nodig dan een private woning om 24 uur op 24 de nodige omkadering en zekerheid voor onze bewoners te kunnen bieden. De zorgvragen van onze bewoners kunnen zeer intensief zijn omwille van bij voorbeeld beperkingen door dementie of door lichamelijke beperkingen, voor deze personen is het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf.

Onze assistentiewoningen richten zich meer naar ouderen die een beperkte zorgvraag hebben en in een grotere autonomie nog zelf de dienstverlening kunnen organiseren. Voor hen bieden we een beschermde huisvesting met een waaier aan facultatieve dienstverlening en mogelijkheden om hun leven nog zo actief mogelijk in te richten.

Omdat mantelzorgers (veelal de kinderen) vandaag verondersteld worden tot 65 jaar, en binnenkort nog langer, actief bij te dragen tot de economie verminderen hun mogelijkheden om voor hun ouders te zorgen. Door een professioneel zorgaanbod voor hun ouders geven we aan deze mantelzorgers de mogelijkheid om hun bijdrage tot de economie verder te kunnen leveren en ontzorgen we hen. Hierdoor krijgen zij dan extra tijd voor hun eigen kinderen en kleinkinderen.

Voor mensen in opleiding

Jaarlijks doen ongeveer 150 studenten een stage bij WZC De Foyer. Door hun een kwalitatieve stage aan te bieden zorgen we ervoor dat deze toekomstige jonge professionals een goed zicht krijgen op wat later van hen in het beroepsleven zal verwacht worden. Tegelijkertijd proberen we hen ook een aantal van onze waarden mee te geven, in de hoop dat zij deze in hun verder carrière ook zullen uitdragen.

Voor onze medewerkers

Voor onze medewerkers hanteren wij een aantal uitgangspunten:

 • gendergelijkheid, zowel op het niveau van de verloning, als op het vlak dat competentie voor gender gaat;
 • vrijheid van geaardheid;
 • diversiteit: ook hier gaat competentie voor herkomst;
 • kansen geven aan kansarmen qua tewerkstelling: WZC De Foyer is een inclusief werkgever (in samenwerking met Vokans) en biedt ook mogelijkheden voor werkplekleren.

Wij wensen ook sterk in te zetten op de geestelijke gezondheid van onze medewerkers door onder andere een goede werking van de vertrouwenspersoon en vrije toegang voor psychologische ondersteuning.

Deugdelijk bestuur

De werking van WZC De Foyer vertrekt vanuit de waarden van onze organisatie. Ieder orgaan bewaakt op haar beurt en niveau dat onze waarden gerespecteerd worden in de dagdagelijkse werking en in de beslissingen die genomen worden.

In de nota over deugdelijk bestuur staat de rol van ieder orgaan binnen de vereniging beschreven. Hierdoor is er een adequaat systeem van bestuur en van controle aanwezig.

Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en is raadpleegbaar op de site van de Nationale Bank.

We gaan voor menselijke winst

WZC De Foyer is een vereniging zonder winstoogmerk. Dit betekent dat er geen aandeelhouders zijn maar enkel leden. Een lid bezit niets van de vereniging. Door het lidmaatschap van de vereniging bepaalt een lid wel mee de koers van de organisatie, welke steeds rond de waarden gericht is.

Een lid dat vertrekt uit de organisatie kan geen claim leggen op enig goed of bezit van de vereniging. Tijdens het lidmaatschap heeft een lid ook geen recht op bijzondere voordelen. Aangezien er geen aandelen zijn, kan er ook geen dividend geclaimd worden. Alle winsten blijven binnen de vereniging en worden gebruikt voor de werking en het behoud van de continuïteit.

Dit stelt ons in de mogelijkheid om de middelen aan te wenden voor ons doel: het welzijn van onze bewoners. Dit bereiken wij doorheen de dagdagelijkse acties van onze medewerkers, hun welvoelen is dan ook belangrijk.

Duurzaamheid in enge zin

Wat is duurzaamheid?

Definities van duurzaamheid van de VN-commissie Brundtland uit 1987:

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen.”

Binnen dit kader onderschrijven wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDSs of Sustainable Development Goals) aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling:

Bijdragen tot alle doelstellingen lukt ons als organisatie niet. Het is aan overheden om het geheel te bewaken, te zorgen dat we op alle zeventien thema’s vooruit gaan, om het evenwichtig samengaan tussen welvaart, sociale inclusie en milieubescherming te realiseren. Maar waar we kunnen dragen we graag ons steentje bij.

Goede gezondheid en welzijn

Deze doelstelling duidt op de kern van het bestaan van WZC De Foyer.

Wij kiezen radicaal voor het welzijn van onze bewoners. Als professionals geven wij onze bewoners gezondheidsadviezen maar wij voeren uit wat onze bewoners aangeven wat het meeste tot hun welzijn en welbevoelen bijdraagt.

Hiernaast voeren wij een aantal bijzondere acties:

 • sterke aandacht voor de activering van onze bewoners, dit zowel door ondersteuning van onze kinesitherapeuten en ergotherapeuten, maar ook door het aanbod van een ruime waaier van activiteiten. Deze activering kost ons geld omdat de overheid net het tegenovergestelde financiert, maar menselijke winst is voor ons belangrijker;
 • beperking van het gebruik van medicatie;
 • aandacht voor behoud en uitbouw van sociale contacten, mede ter bestrijding van de eenzaamheid;
Kwaliteitsonderwijs

Onze belangrijkste bijdrage is het bieden van stageplaatsen. Jaarlijks passeren er zo’n 150 stagiairs. Zij komen uit velerlei richtingen: verpleging, zorgkundige, kiné, ergo, administratie, sociaal werkers, technische beroepen, psychologen, … . Wij proberen hen een zo kwalitatief mogelijke stageplaats aan te bieden. Wij geven ook kansen via werkplekleren.

Gendergelijkheid

Het loon dat wij betalen wordt via barema’s geregeld. De lonen zijn genderneutraal.

Voor het toekenning van een functie wordt gekeken naar de competenties, niet naar het gender. Dit geldt evenzeer op het vlak van geaardheid en herkomst.

Schoon water en sanitair

Op onze sites recupereren wij zoveel mogelijk het regenwater en hergebruiken dit, voornamelijk voor sanitair gebruik en bevloeiing van onze groenaanplantingen. In onze tuinen gebruiken wij geen schadelijke herbiciden, zodat deze ook niet in de bodem kunnen doordringen. Groenafval wordt gecomposteerd.

Wij maken gebruik van waterkranen die niet automatisch een groot debiet geven, hierdoor beperken we het verbruik van water.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Woongebouwen vormen onze infrastructuur. Aangezien onze gebouwen dienen voor het huisvesten van personen met een zorgvraag dienen ze optimaal aangepast te zijn. Hierbij letten wij in het bijzonder op het vermijden van prikkels, zodat bewoners met dementie de nodige rust en kalmte ervaren. Dit reduceert hun nood aan medicatie. Grote glaspartijen zorgen voor veel invallend licht, dit helpt mee depressies te vermijden en bespaart nog eens op het verbruik van elektriciteit. Ook de aanwezigheid van veel groen op onze campussen draagt bij tot het geestelijk welzijn van onze bewoners.

Duurzame steden en gemeenschappen

Onze campussen worden omring door veel groen, bij Zilversterre zijn we zo ver gegaan om een grote, voor onze bewoners gemakkelijk toegankelijke, daktuin te realiseren. Onze gebouwen nemen ten opzichte van de totale grondoppervlakte van het terrein maar een beperkt percentage in. We gebruiken zo weinig mogelijk wegenis en indien deze nodig is verharden we ze zo weinig mogelijk. Zo zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk water in de bodem kan dringen.

Je kan onze campussen aan de rand van de stad vinden. Dit geeft een vlotte bereikbaarheid voor medewerkers en bezoekers die met de wagen komen en vermijdt het stedelijke filerijden. In de onmiddellijke nabijheid van onze campussen is openbaar vervoer voorhanden.

Onze huizen staan ook open voor buurtbewoners, die op bezoek komen, gebruik willen maken van het cafetaria, eens meedoen met een activiteit, een middagmaaltijd willen gebruiken, vrijwilliger willen zijn, vergaderaccomodatie nodig hebben, sociaal contact zoeken. We integreren ons zoveel mogelijk in de buurtwerking om ons heen.

Verantwoorde consumptie en productie

Hierbij denken we in de eerste plaats aan de beperking van afval. Voor onze keuken volgen we dit intensief op en ligt het afvalpercentage sterk onder het gemiddelde van de grootkeukens. Dit danken wij ondermeer door te werken met buffetten en bedeling via bain-marie, deze werkwijze garandeert onze bewoners een keuzevrijheid en vermijdt tegelijkertijd dat er veel afval is doordat elk kan aangeven welke portie hij/zij verlangt.

Afval wordt zodanig gesorteerd dat Renewi, onze afvalpartner, de fracties het best kan onderscheiden en verwerken of recycleren. Wij maken gebruik van het be-low systeem, door de grotere volumes wordt het aantal malen ophalen van het afval beperkt (minder transportbewegingen). 2/3e van de stockage gebeurt ondergronds, waardoor wij geen koeling voor het afval nodig hebben. Tevens wordt geurhinder vermeden.

Wij voeren heel wat kleinschalige acties om afval te beperken. Enkele voorbeelden:

 • koffieautomaten leveren exact de nodige hoeveelheid koffie in plaats van percolators die altijd voor overschotten zorgen;
 • zorgmaterialen worden via magneten uit het afval gehaald en zo hergebruikt, dit vermijdt gebruik van veel plastic materiaal;
 • herbruikbare petflessen voor water, deze wegen veel lichter dan glas zodat brandstof kan bespaard worden tijdens het transport en zijn ook beter voor de rugbelasting van onze medewerkers;
 • de medicatie van de bewoners van het woonzorgcentrum wordt per pil geleverd en niet per verpakkingseenheid, dit gaat verspilling tegen;
 • doordat wij de maaltijden in een centrale keuken bereiden wordt het aantal leveringsbewegingen beperkt en wordt er minder energie verbruikt dan mocht er op alle locaties gekookt worden;
 • meubilair dat onze bewoners niet meer nodig hebben kan via de kringloopwinkel een nieuwe bestemming krijgen;
 • matrassen krijgen een nieuw leven door ze aan Afrikaanse zorginstellingen te schenken;
 • een zeer uitgebreid, zelf ontwikkeld, elektronisch zorgpapier werkt zo papierloos mogelijk;
 • onze archieven en dossiers zijn maximaal digitaal;
 • printers staan standaard op zwartwit print in plaats van kleurenprint;
 • alle schoonmaakproducten hebben een ecologische samenstelling en er zijn handleidingen voor een juiste dosering;
Klimaatactie

In de eerste plaats hebben wij gezorgd voor zeer goed isoleerde gebouwen, zodat het energieverbruik minimaal is. Wij zorgen ook voor goed onderhouden verwarmingssystemen zodat verwarming zo efficiënt mogelijk verloopt. Voor de verwarming maken wij gebruik van hoogrendementsketels op aardgas en passen warmerecuperatie toe.

Wat op dit moment conflicteert is de noodzaak van goed geventileerde ruimtes te hebben (corona) met de verwarming. Omwille van het gezondheidsstreven voor onze kwetsbaarste bewoners kunnen wij niet optimaal zuinig verwarmen.

WZC De Foyer heeft 900 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze zorgen voor ongeveer 1/3e van de elektriciteitsbehoeften. Op de momenten dat dit niet volstaat wordt stroom van het net genomen. Hierbij hebben wij ons verzekerd van groene stroom, zodat ons elektriciteitsverbruik 100% CO2 neutraal is. Waar mogelijk beperken we het elektriciteitsgebruik door middel van bewegingsdetectoren, led- of spaarlampverlichting, andere wijze van verlichting gedurende dag of nacht, … .

Voor de koeling van onze gebouwen maken wij zoveel mogelijk gebruik van energiezuiniger ijswatermachines en vermijden het gebruik van airco’s. Zonwering en groen rond de campus helpen een te hoge opwarming van onze gebouwen te vermijden.

De energiekosten van de eigen flat worden volgens verbruik doorgerekend aan de bewoners van de assistentiewoningen, zo responsabiliseren wij hen om het verbruik zo laag mogelijk te houden.

Voor onze bedrijfswagens schakelen wij langzamerhand over naar elektrische of hybride voertuigen.

Een eerste stap in de CO2-reductie voor de verplaatsing van onze medewerkers naar het woonzorgcentrum is het aanbieden van een fietsvergoeding en goede fietsstallingen, inclusief de mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden.

Kunnen we nog meer?

Uit het voorgaande kon u reeds vaststellend dat wij behoorlijk veel in spanningen leveren op het vlak van duurzaamheid, zowel in de ruime als in de enge zin.

Toch staan we nog voor de nodige uitdagingen. Enkele voorbeelden:

 • de uitfasering van het gebruik van aardgas;
 • verdere afvalbeperking door vermindering van het gebruik van incontinentiemateriaal, al mag hier een goede zorg niet conflicteren met afvalbeperking;
 • volledig CO2-neutraal worden door extra aandacht te geven aan verplaatsingen van medewerkers, bezoekers en transport van allerlei goederen naar onze campussen;
 • het wassen van het linnen en van de persoonlijke kledij vraagt nog veel waterverbruik;
 • het klimaatneutraler maken van de voeding, onder andere door meer vegetarische schotels aan te bieden.

In ieder geval, we zijn vastbesloten om ervoor te gaan en zo ons steentje bij te dragen tot een betere maatschappij voor ons allen en het behoud van de aarde voor toekomstige generaties.