Beleidsthema's

Preventie van dementie

Als Woon-en zorgcentra de Foyer staan we voor een kwaliteitsvolle, zorgzame zorg voor personen met dementie. We vinden het belangrijk dat de autonomie en de keuzevrijheid gerespecteerd wordt en de bewoner steeds centraal staat. We vinden het belangrijk dat we vertellen wat we doen en doen wat we vertellen. 

Om deze waarden te garanderen zetten we in op verschillende factoren. 

Ten eerste is er in de organisatie gekozen voor een helende omgeving. Door middel van ingrepen in de structuur van het gebouw en de tuin, probeert men het gedrag, de interacties en de emotionele respons van de bewoners te beïnvloeden en hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Het levensverhaal van de bewoner met dementie speelt een heel belangrijke rol. Het levensverhaal wordt opgenomen in het elektronisch zorgdossier en vormt mede de basis van het individueel woonzorgleefplan.  

De woon-en zorgcentra de Foyer staan voor een beleid, waarbij weinig tot geen vrijheidsbeperkende maatregelengebruikt worden en waarbij er maximaal ingezet wordt op bewonersgerichte betekenisvolle activiteiten waarvoor het levensverhaal heel belangrijk is. 

Daarnaast is er gekozen om te werken met overkoepelende werkgroepen. De werkgroep dementie wordt geleid door de psychologe van de Foyer. In de werkgroep dementie is er een vertegenwoordiger van elke afdeling. Elke huis streeft ernaar om een referentiepersoon dementie af te vaardigen. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt binnen de afdeling, huis en de werkgroep. 

Om kwaliteitsvolle zorg te verlenen vinden we multidisciplinaire samenwerking onontbeerlijk. Deze samenwerking dient te leiden tot een interdisciplinaire en transdisciplinaire benadering van elke bewoner. Interdisciplinair wil zeggen dat elke discipline de bewoner bekijkt vanuit zijn discipline en dit bundelt in het elektronisch zorgdossier en de BelRai screeningstool van de overheid. Deze screeningstool wordt jaarlijks en bij elk kantelmoment bijgestuurd door elke discipline. Uit deze screening komen er aandachtspunten en zorgdoelen naar voor. Deze zorgdoelen worden  samen met de bewoner en vertegenwoordiger, mantelzorger besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Dit overleg initieert op zijn beurt een aanpassing van het woonzorgleefplan. Hierin speelt de stem en het levensverhaal van de bewoner een zeer belangrijke rol. Transdisciplinair wil zeggen dat de grenzen van de disciplines vervagen en dat de disciplines meer vakoverschrijdend gaan samenwerken. 

Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met verschillende externe actoren zoals ziekenhuizen, het expertisecentrum dementie Paradox, centra geestelijke gezondheidszorg. Deze externe actoren worden mee ingezet om de jaarlijkse opleidingen te voorzien voor alle medewerkers over het omgaan met bewoners met dementie, onder andere het omgaan met gedragsveranderingen.